Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Mediprofit sp.z.o.o. ul. Kopernika 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numer KRS 0000864240, NIP: 6612380592

 2. W Mediprofit sp.z.o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marta Krzosek, z którym kontakt jest możliwy pod adresem Mediprofit sp.z.o.o. ul. Kopernika 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz pod adresem e-mail: biuro@mediprofit.eu

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, zamówień, zleceń lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

 • wypełniania ciążących na nas obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa m.in. podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy – podstawa prawna: (realizacja obowiązków zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO),

 • archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Spółki stanowiącego realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest informowanie o naszej ofercie handlowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • ułatwienia komunikacji z klientami w związku z realizacją usług, obsługi zgłoszeń i reklamacji w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawia prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty świadczące usługi prawne

 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych;

 1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty te będą usuwane od razu po zakończeniu procesu rekrutacji.

 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

 • prawo ich sprostowaniakorzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać

 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • prawo wniesienia sprzeciwukorzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.