Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego www.mediprofit.eu

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Definicje.

1.1 Administrator – Mediprofit Sp. z o.o. ul. Kopernika 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612380592, tel. 41 365 64 14,  e-mail: biuro@mediprofit.eu
1.2 Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

2. Dane osobowe.

2.1 Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.2 Jak skontaktować się z Administratorem?
Za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@mediprofit.eu

2.3 Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty na adres: Mediprofit Sp. z o.o. ul. Kopernika 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz pod adresem e-mail: biuro@mediprofit.eu

2.4 W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

 • Poprzez informacje wprowadzone przez Użytkownika do formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi uzyskanie odpowiedzi na zadany za pomocą formularza problem.
 • Poprzez informacje wprowadzone przez Użytkownika do formularza  dostępnego w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi uzyskanie odpowiedzi na zadany za pomocą formularza problem.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
 • Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

2.5 W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza. Kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się drogą telefoniczną, poprzez pocztę tradycyjną lub e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – komunikacji z Użytkownikami.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza serwisowego przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza. Kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się drogą telefoniczną, poprzez pocztę tradycyjną lub e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu klientom wsparcia w realizacji procesów reklamacyjnych.
 • Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach statystycznych tzn. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ulepszania struktury i zawartości Serwisu.
 • Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – zapewnienia prawidłowego działania Strony.

2.6 Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na problem przesłany w formularzu.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora przechowywane będą do czasu istnienia tego interesu lub do momentu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Po upływie wyżej wymienionych okresów w/w dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 • W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.
 • W zakresie logów serwera przez 60 dni.

2.7 Jakie prawa ma Użytkownik?

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 • Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo – o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem – do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji tylko i wyłącznie określonych celów.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.8 Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

2.9 Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność, do których należą:

 • Hostingodawca.
 • Dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Pliki cookies” poniżej.

2.10 Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

2.11 Przekazywanie danych do państw trzecich.

 • W związku z korzystaniem przez Administratora z automatycznych narzędzi udostępnianych przez dostawcę – firmę Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).
 • Dostawca narzędzi gwarantuje właściwy poziom ochrony danych poprzez korzystanie z odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

2.12 Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

 • Gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

2.13 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

3. Pliki cookies.

3.1 Co to są pliki cookies?

 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to krótkie teksty wysyłane z odwiedzanej witryny do przeglądarki internetowej. Zawierają zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 • Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) dla zapamiętania wizyty w Serwisie. Dzięki temu podczas następnych odwiedzin Serwis jest łatwiejszy i bardziej przyjemny w obsłudze.
 • Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

3.2 W jakich celach korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies?

 • W celach funkcjonalnych – do gromadzenia informacji pokazujących, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu. Ten rodzaj plików pomaga m.in. zapamiętać preferencje Użytkownika, dzięki czemu ułatwia obsługę Serwisu w przypadku kolejnej wizyty.
 • W celach analitycznych – do tworzenia statystyk dotyczących ruchu w Serwisie oraz sprawdzania źródeł tego ruchu. Ten rodzaj plików umożliwia m.in. uzyskać informację o ścieżkach nawigacji oraz popularności poszczególnych zakładek.

3.3 Dostęp do danych z plików cookies.

 • Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy jego partnerów (cookies podmiotów trzecich).
 • Cookies własne – wykorzystywane są na potrzeby Administratora. Służą do optymalizacji obsługi Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.
 • Cookies partnerów (podmiotów trzecich) – Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi wspierających funkcjonowanie Serwisu. Z tego powodu pliki cookies mogą być także odczytywane przez dostawcę narzędzi – firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google). Do narzędzi Google stosowanych przez Administratora należy kod Google Analytics wykorzystujący pliki Google w ramach usługi Google Analytics i służący do analizy ruchu w Serwisie. Dzięki niemu pozyskiwane są m.in. takie informacje jak: rodzaj urządzeń i przeglądarek, z których Użytkownicy odwiedzają Serwis, wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, źródła przejścia do Serwisu oraz dane geograficzne i demograficzne (przybliżona lokalizacja, przedział wiekowy, płeć, zainteresowania określone na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie). Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 • Administrator informuje, że w wyniku korzystania z automatycznych narzędzi pozyskuje wyłącznie dane o charakterze zbiorczym i anonimowym. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Administrator otrzymuje analizy statystyczne, na podstawie których dokonuje optymalizacji Serwisu. Wykorzystanie zewnętrznych narzędzi sprawia jednak, że przeglądarka Użytkownika zapisuje również pliki cookies pochodzące od dostawcy narzędzi. Administrator nie ma wpływu na zakres i sposób wykorzystania tych danych – dostawca staje się samodzielnym administratorem danych. Informacje na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez firmę Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.4 Zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies.

 • Użytkownik indywidualnie określa sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności w Serwisie.
 • Użytkownik może w każdej zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu lub innych witryn. Dla osiągniecia takiego celu należy zmienić ustawienia prywatności w Serwisie lub w używanej przeglądarce internetowej.
 • W ramach zarządzania plikami cookies Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Przykładowe możliwości: a) Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu, b) Użytkownik może zablokować pliki cookies partnerów (podmiotów trzecich) z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych wyłącznie przez Administratora.
 • Sposób zarządzania plikami cookies różni się w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies z reguły znajdują w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
 • Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwić skorzystanie z części funkcji dostępnych w Serwisie.

3.5 Jak długo przechowujemy pliki cookies?

 • Biorąc pod uwagę czas przechowywania pliki cookies używane w Serwisie można podzielić na dwa rodzaje: a) cookies sesyjne – usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu, b) cookies trwałe – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiające rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu. Maksymalny czas przechowywania cookies trwałych na urządzeniu Użytkownika wynosi 12 miesięcy.
 • Czas przechowywania plików cookies przez partnerów (podmioty trzecie) określony jest w udostępnianych przez nich materiałach, w tym w politykach prywatności. Przykładowo więcej informacji na temat terminów przechowywania plików cookies przez firmę Google dostępnych jest tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies#how-google-uses-cookies

ROZDZIAŁ 4. Logi serwera.

4.1 Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje przekazywane przez przeglądarki internetowe (logi serwera).

4.2 Zakres informacji zapisywanych w postaci logów serwera.

 • Adres IP Użytkownika.
 • Informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
 • Przesłana ilość danych.
 • Data i czas dostępu.

4.3 Opis informacji w logach serwera.

 • Mają one charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.
 • Są zapisywane i przechowywane na serwerze.
 • Są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

ROZDZIAŁ 5. Postanowienia końcowe.

5.1 Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

5.2. W przypadku pytań lub opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: biuro@mediprofit.eu